Life Energia - Priebežné výsledky - október 2017

Priebežné výsledky - október 2017

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 08 november 2017 19:37


Inštalácia odkloňovacích prvkov na západe zo strany ZSD bola pre rok 2017 ukončená, všetky úseky určené na ošetrenie v roku 2017 boli zrealizované. Na východnom Slovensku pokračovali inštalácie zo strany VSD na úsekoch 22 kV a 110 kV vedení - C1.


V lokalite Bodza a Lipové bola dňa 19.10. realizovaná kontrola stromov a oporných drevených kolov a dňa 20.10. bola realizovaná náhradná výsadba na daných lokalitách - C2.


Všetky projektové stanice poskytovali v októbri potrebnú starostlivosť vtáčím pacientom - C4.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov - D1.

Pokračoval monitoring jedincov a priebehu hibernácie - D3.


Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť. 7. novembra sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy pre študentov fakulty a verejnosť - E1.


V októbri sme zverejnili 4 články v sekcii Aktuality, 1 článok v časti Blog/Vtáčia Akadémia - E3.

 

Vydali sme tlačovú správu o našich úspechoch na dvoch syslích lokalitách. Pre médiá a verejnosť sme pripravili video o záchrane sysľov v Slovenskom krase. Zaznamenali sme 8 mediálnych výstupov, z toho 6 v online forme, 2 v tlači. Zostrih mediálnych výstupov za posledný rok (október 2016 – september 2017) sme zverejnili na Youtube kanále LIFE Energia.
V spolupráci so SSE, a.s. sme pripravili pre zamestnancov Envirodni (24.10.2017), kde sme prezentovali projekt LIFE Energia.
Do časopisu Dravce a Sovy sme pripravili článok o labuti veľkej, ako najčastejšej obeti nárazov do el. vedení. V článku sú prezentované výsledky monitoringu v rámci aktivity C1 a realizácia opatrení zo strany energetických spoločnosti, v podobe inštalácie odkloňovacích prvkov.
O aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku. Vzhľadom k zmenám, ku ktorým došlo na slovenskom Facebooku, sme pripravili pre našich fanúšikov článok, aby mohli byť naďalej s nami - E4.

 

Bola realizovaná komunikácia so zástupcom firmy Green Oasis, starostkou obce Bodza, Lipové, Jakubov ohľadne zistených skutočností z realizovaných kontrol drevín vo všetkých lokalitách a z realizovanej náhradnej výsadby.
Pre účely ďalšej spolupráce v procese plánovanej výstavby 2x 400 kV vedenia Lemešany – Voľa, ohľadom ktorej nás oslovila projektantská firma, sme vyjadrili dňa 26.10.2017 požiadavku voči projektovej firme Transmission Lines Projects, spol. s r.o., na oslovenie v procese súčinnosti ďalšieho vypracovania stupňov projektovej dokumentácie z hľadiska vyjadrenia k navrhovanej stavbe v zmysle rešpektovania záujmov ochrany vtáctva - E5.


Bol dokončený audit projektu k MTR - F1.