Life Energia - Spoločným úsilím k ochrane kráľa našej oblohy

Spoločným úsilím k ochrane kráľa našej oblohy

Napísal(a)  Marek Gális utorok, 05 marec 2019 11:27

 

Zlatá koruna na hlave je typický poznávací znak kráľa našich nebies, orla kráľovského (Aquila heliaca). Pohľad na tohto majestátneho jedinca, mimochodom tretieho najväčšieho dravca na Slovensku, patrí medzi nezabudnuteľné zážitky.

Tzv. „doskovité“ krídla najčastejšie uvidíme v našich nížinách a predhoriach, kam sa za posledné roky jeho populácia postupne presunula. Jeho mohutnosť, v rozpätí krídel dosahuje 180-210 cm, ho žiaľ predurčuje aj medzi časté obete elektrokúcie na stĺpoch 22 kV napätia.
Týmto problémom sa zaoberajú energetické spoločnosti, štátne aj mimovládne organizácie bezmála 30 rokov. Vyvíjanie a testovanie prvých ekochráničiek, nové typy konštrukcií a iné opatrenia, boli realizované už od roku 1980. V roku 1993 sa ekologizoval prvý úsek 22 kV (kilovolt) vedenia
v Národnom parku Malá Fatra. Vývoj prvkov napredoval a spoločným úsilím sa darí riziká elektrokúcie na vedení 22 kV napätia minimalizovať.


Vďaka skúsenostiam z projektu LIFE Energia, došlo k návrhu nového konštrukčného riešenia. To umožňuje bezpečne dosadnúť vtákom medzi izolátory a teleskopické prevedenie konštrukcie, eliminuje rizikový priestor medzi prvkom a izolátorom (obr. 1), zodpovedným za úhyny menších druhov akými sú sokol myšiar (Falco tinnunculus), straka obyčajná (Pica pica) a pod.

Ekochranicka novy typ

Obr. 1: Nový typ ekochráničky s teleskopickou konštrukciou, ktorá umožňuje prvok roztiahnuť podľa potreby až ku krajným izolátorom, a tak eliminovať nechránené miesta.

 

V spolupráci so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. sa podarila skvelá vec a tento nový typ prvku bol inštalovaný na úseku vedenia 22 kV pri Nitre (obr. 2-3), na vhodnej a dôležitej lokalite aj pre orly kráľovské.

Pred instalaciou

Po instalacii

Obr. 2: Stĺp 22 kV vedenia pred a po ošetrení novým typom ekochráničky.

 

 22kV nova ekochranicka

 Obr. 3: Pohľad na vedenie 22 kV, s inštalovaným novým typom ekochráničky v lovnom teritóriu orlov kráľovských.

 

Takouto efektívnou spoluprácou odborníkov z radov ornitológov a energetickou spoločnosťou sa eliminuje riziko úhynov týchto majestátnych jedincov a prispeje sa tak k ochrane ich populácie na našom území.

 

         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR