Popularizácia projektu

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 00:00

Popularizácia projektu

Putovná výstava

Cieľovou skupinou tejto aktivity je široká verejnosť. Vytvorená bude putovná výstava, prezentujúca vzťah vtáctva a nadzemných elektrických vedení v lokalitách Natura 2000. Výstava bude širokej verejnosti prezentovaná počas projektu, ako aj po jeho skončení. Bude pozostávať zo štyroch panelov veľkosti približne 180 x 100 cm a niekoľkých exponátov, približujúcich projekt. Súčasťou výstavy budú aj makety elektrického stĺpu a vedenia, s využitím znázornenia rizikovosti pre vtáctvo a návrhu opatrení pre prevenciu zásahov prúdom a nárazov. Súčaťou výstavy budú aj fotografie a videá. Počas projektu bude výstava prezentovaná na minimálne 10 miestach, napríklad v múzeách, vestibuloch úradov životného prostredia alebo správ Štátnej ochrany prírody SR, v priestoroch energetických spoločností, na festivaloch a iných podujatiach. Očakávaná celková návštevnosť: 2000 návštevníkov.

Cieľom tejto aktivity je zvýšenie povedomia verejnosti, predovšetkým o pozitívnych aktivitách, zlepšujúcich ochranu vtáctva a zlepšenie obrazu energetických spoločností, prostredníctvom prezentácie ich činnosti venovanej ochrane vtáctva.

Informačné tabule

Na dobre viditeľných, dostupných, navštevovaných a atraktívnych miestach bude nainštalovaných 5 informačných tabúľ. 1 tabuľa bude umiestnená pri hlavnom vchode do areálu UVLF v Košiciach, 4 informačné tabule budú umiestnené v blízkosti riaditeľstva Správ chránených území ŠOP SR, kde budú zlepšené podmienky záchranných staníc, konkrétne Brzotín, Nitra, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota.

Projektová web stránka

Koordinujúci príjemca vytvorí pre projekt webovú stránku na adrese www.lifeenergia.sk na rozširovanie informácií o činnostiach v rámci projektu, o pokroku pri jeho realizácii a o jeho výsledkoch. V správach sa uvádza webová adresa, na ktorej sa verejnosť môže zoznámiť s hlavnými výsledkami projektu. Táto webová stránka sa sprístupní najneskôr šesť mesiacov od začatia realizácie projektu, pravidelne sa aktualizuje a je dostupná minimálne päť rokov po ukončení projektu.

Projektová komunikácia a šírenie výsledkov

Vypracovaná bola komunikačná príručka, ktorá bude v prípade potreby aktualizovaná. Za účelom evidencie komunikačných projektových výstupov je vedená priebežná evidencia výstupov vo forme prehľadnej tabuľky, s uvedením dátumu zverejnenia, resp. rozoslania výstupu, témy, zodpovednej osoby, spôsobu zverejnenia a druhu výstupu v archíve.

Bol tiež zriadený audiovizuálny archív, kde budú priebežne evidované mediálne výstupy a iné projektové propagačné materiály. V audiovizuálnom archíve sú evidované: audiovizuálne záznamy televíznych reportáží, audio záznamy rozhlasových reportáží, skeny tlačených článkov, náhľady na online články.

Videá budú umiestňované prostredníctvom účtu na Youtube a Facebook stránky projektu https://www.facebook.com/lifeenergia.sk.

Očakávané výstupy projektu

- Bude vytvorených 500 ks PR balíčka s predmetmi podľa zváženia koordinujúceho príjemcu.

- Bude vytvorený film v trvaní približne 30 minút a distribuovaný prostredníctvom 500 ks DVD v dvoch jazykových mutáciách (slovenská a anglická). Ako zostrih filmu bude vytvorená krátka upútavka na film.

- Bude vytvorených a distribuovaných 1000 ks letákov.

- Bude vydané bude špeciálne číslo časopisu Slovak Raptor Journal v náklade 300 ks.

- Na začiatku a na konci projektu budú zorganizované tlačové konferencie.

- Médiám bude rozoslaných minimálne 15 tlačových správ.

- Bude vytvorených a publikovaných minimálne 10 článkov v časopisoch, 10 rozhlasových výstupov a 20 televíznych výstupov a 40 článkov online.

Záverečná správa o projekte – Layman‘s report

Na konci projektu bude pripravená správa, sumarizujúca dosiahnuté výsledky, v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii v náklade 1000 ks, v rozsahu 5 – 10 strán.

 

Projektové výsledky za obdobie 1. apríl 2015 – 31. marec 2016

 • Uskutočnilo sa niekoľko konzultácií s PR odborníkmi a navštívili sme niekoľko výstav pre inšpiráciu. Návrh schémy výstavy bol pripravený a konzultovaný s odborníkmi.
  Na základe dohody s MŽP
  bude slávnostné otvorenie výstavy dňa 4. októbra 2016 (Svetový deň zvierat) vo vestibule MŽP (aktivita E1).

 • Všetkých 5 informačných tabúľ je inštalovaných (aktivita E2).

 • Projektovú stránku www.lifeenergia.sk si pozrelo 6848 ľudí pri 8070 návštevách a 15050 zobrazeniach (aktivita E3).

 • Dosiahli sme až 240 mediálnych výstupov – TV, rozhlas, tlač, online a pod. (aktivita E4); projekt LIFE Energia patrí medzi najviac citované environmentálne projekty na Slovensku (podľa mediálneho prieskumu sme boli v roku 2015 na druhom mieste).

 • PR balíček LIFE Energia pozostáva zo 700 ks tričiek, 500 ks plátených tašiek, 500 ks nálepiek (5 rôznych námetov, z každého námetu 100 ks), 250 plagátov (aktivita E4). Pripravujeme ešte kalendár 2017.

 

Projektové výsledky za obdobie od 1.9.2014 do 31.3.2015:

 • V záujme posúdenia socio-ekonomického vplyvu projektu (D4) bola navrhnutá štruktúra odbornej štúdie, ohľadom spolupráce bolo oslovených 300 obcí a 280 škôl v projektových územiach, 548 respondentov sa zapojilo do verejného prieskumu.

 • Na adrese www.lifeenergia.sk bola vytvorená projektová web stránka (E3), v rámci aktivity E4 boli organizované 4 tlačové konferencie, vydaných bolo 6 tlačových správ, dosiahli sme 25 online článkov, 6 tlačených, 10 TV príspevkov, 8 rozhovorov v rozhlase.

 • V rámci aktivity E5 prebieha pravidelná komunikácia so záujmovými skupinami a v rámci aktivity F3 bola nadviazaná spolupráca s domácimi aj zahraničnými inštitúciami, v rámci iných LIFE aj iných projektov.

 

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR