Prevencia pred kolíziami

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 00:00

Prevencia pred kolíziami

V záujme ochrany vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení a prevencie kolízií bude špecializovaným monitoringom preskúmaných takmer osem tisíc nadzemných elektrických vedení typu 22 kV a 110 kV, za účelom identifikácie najnebezpečnejších úsekov z hľadiska kolízii. Následne budú tieto úseky ekologizované, prostredníctvom inštalácie zviditeľňovacích prvkov – tzv. odkloňovačov letu vtákov. Predpokladáme, že takto ekologizované budú vedenia v rozsahu približne 80 km. Dôležité je, že vďaka monitoringu budú identifikované skutočne rizikové vedenia, takže cielený, systematický monitoring zabezpečí efektívne využitie finančných prostriedkov na ekologizáciu a ochranu vtáctva. Prostriedky na ekologizáciu vedení poskytnú energetické spoločnosti ako finančný vklad za účelom spolufinancovania projektu.

Okrem toho bude vysadených minimálne 500 stromov, za účelom revitalizácie existujúcich vetrolamov, prípadne vytvárania nových, nakoľko takéto porasty môžu zvýšiť viditeľnosť elektrických vedení pre vtáctvo a obmedziť tak prípady nárazov. Aspekt vhodných porastov spočíva aj v tom, že čím bližšie sa porast k potenciálne rizikovému vedeniu nachádza, tým je väčšia šanca, že vtáky pri nadletovaní porastu zároveň nadletia aj susedné vedenia. Vysádzať sa budú dreviny zodpovedajúce druhovej skladbe a podmienkam daného prostredia.

K tomuto cieľu prispeje tiež vytvorenie koncepcie riešenia problematiky vzťahu nadzemných elektrických vedení vs. vtáctvo, v spolupráci so všetkými energetickými spoločnosťami, organizáciami životného prostredia a v neposlednom rade s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré vyjadrilo podporné stanovisko projektu a záujem o spoluprácu. 

 

Informácie o projektových výsledkoch od 1. januára 2017 nájdete v priebežných výsledkoch tu.

 

Projektové výsledky za obdobie 1. september 2014 – 31. december 2016:

  • Distribučná sieť elektrického vedenia môže mať rôzne formy negatívneho dopadu na mnohé druhy vtákov. Dĺžka siete elektrického vedenia na Slovensku je asi 35tisíc kilometrov. V rámci projektu LIFE Energia sme vyškolili 81 mapovateľov, ktorí vykonali prieskum takmer 7 tisíc kilometrov elektrického vedenia v 13 Chránených vtáčích územiach. Počas tohto prieskumu prešli mapovatelia 30 tisíc kilometrov za 15 mesiacov.

  • Zistilo sa, že iba 2,6 percenta kontrolovaného elektrického vedenia predstavuje pre vtáky najvyššie riziko kolízie. Na najnebezpečnejšie časti v dĺžke 82 kilometrov inštalujú tri energetické spoločnosti cez 8 tisíc kusov zviditeľňovacích prvkov štyroch rôznych typov. Týmito opatreniami zachránime cez 600 vtákov ročne v spoločenskej hodnote 1,5 milióna EUR. Na inštaláciu sme vybrali tie úseky vedenia, ktoré boli na základe metodiky a na základe terénneho prieskumu vyhodnotené ako najnebezpečnejšie. Pokračujeme v monitoringu úsekov, na ktorých sú osadené odkloňovače, s cieľom zistiť ich účinnosť - overiť, ako na ne vtáky reagujú a či prípadne kolízie vtáctva s vedením pretrvávajú.

  • S využitím špeciálnej metodiky pre vyhodnotenie rizikovosti elektrického vedenia sme schopní určiť najnebezpečnejšie úseky elektrického vedenia. Táto metodika umožňuje vykonať prvú úroveň vyhodnotenia „v kancelárii". Pripravená metodika predstavovala základný materiál pre terénne mapovanie. Na základe výsledkov terénneho prieskumu bola metodika vylepšená a upravená tak, aby bolo možné zabezpečiť univerzálne použitie tohto dokumentu.

  • Do konca roka 2016 sa ošetrilo 11,3 km 22 kV elektrického vedenia na západnom Slovensku a 7,4 km na východnom Slovenskom. Ďalším opatrením pre ochranu vtákov pred kolíziou je výsadba stromov. Za účelom zvýšenia viditeľnosti elektrického vedenia pre vtáky bolo vysadených už 350 stromov. Vychádzame tu z predpokladu, že keď vtáky spozorujú stromy a letia ponad ne, nadletia aj susedné elektrické vedenie.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
         
 

logo Life

logo Life energia logo Natura2000  
 

LIFE 13 NAT/SK001272 Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

           

VSD INNOGY logo

logo ZSD a.s.

logo RPS

logo Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

MZPSR logo sk

logo Štátna ochrana prírody SR